DUSA Limo heet vanaf nu Crystal Limousine Service. Nog méér luxe limousines!

Scherpste prijs? Bel direct! 020 - 244 03 10
Crystallimo
Scherpste prijs? Bel direct! 020 - 244 03 10

Crystal Limousine Service

Disclaimer

Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. Crystal Limousine Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Crystal Limousine Service. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Crystal Limousine Service. Indien u in het kader van de dienstverlening van Crystal Limousine Service persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Crystal Limousine Service vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Crystal Limousine Service in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.